Newyddion . News

Llun Aberystwyth
23rd July 2017 - 0 comments


Aeth yr enwau i mewn i het ar gyfer pwy fyddai'n derbyn y llun o Aberystwyth wedi'i fframio. Yn rhyfedd iawn roeddwn i'n adnabod bron pawb oedd wedi ymateb!

The names went into the hat, and one came out! Who's going to get the framed print of Aberystwyth?

Congratulations / Llongyfarchiadau Nia Mai Daniel!

Diolch i bawb ymatebodd - thanks to all who responded.
Mehefin 17
06th July 2017 - 0 comments


[Scroll down for English]

Fues i erioed mor falch o weld diwedd Mehefin!

Ers wn i ddim faint o fisoedd, roeddwn wedi bod yn paratoi yn araf deg ar gyfer darlith i Ŵyl Gregynog am fywyd Alvin Langdon Coburn, Americanwr a oedd yn ffotograffydd blaengar iawn yn ei ddydd, a ymsefydlodd yng Nghymru. Roedd ei fywyd yn reit ryfeddol, a dweud y gwir, ac mae llawer eisoes wedi'i ysgrifennu amdano. Felly roedd cryn dipyn o waith darllen a distyllu i'w wneud! Yn ddigon naturiol, mae pwyslais popeth bron ar ei fywyd ffotograffig, ond roeddwn i am geisio deall mwy am ei fywyd cyfan a'r hyn a wnaeth tra oedd yn byw yng Nghymru, ei 'wlad fabwysiedig', yr oedd 'yn ei charu'n fawr'.

Yn y Llyfrgell Genedlaethol fe geir nifer o flychau ac albymau sy'n drysordy o wybodaeth ychwanegol, nad oes fawr neb wedi'i hastudio, ac felly fe fues i am hydoedd yn palu trwy bopeth, printiedig, ar y we, ac yn y blychau yn y Gen.

Yn ystod Mehefin roedd angen canolbwyntio'n llwyr bron ar y pwnc, a llunio sgwrs hwyliog. Er fy mod i mewn theori wedi hen arfer paratoi cyflwyniadau, mae'n rhaid cyfaddef bod cywasgu bywyd y dyn rhyfeddol hwn i sgwrs awr wedi bod yn waith anodd dros ben.

Felly, does gen i fawr ddim i sôn amdano y mis hwn, gan fy mod wedi mynd drwy'r 'artaith o ysgrifennu' unwaith yn rhagor. A choeliwch fi, mae llenwi gofod gwag gyda geiriau yn gallu teimlo fel artaith. Mae llawer iawn o sôn yn ddiweddar, er enghraifft yn sgil adroddiad ar lenyddiaeth a chyhoeddi yng Nghymru, am rôl awduron, a grantiau ac yn y blaen. Ond mae llawer iawn o'r gwyntyllu barn sy'n digwydd o ogwydd 'llenyddol' ac o safbwynt awduron 'llenyddiaeth' neu 'ffuglen', heb fawr ddim sôn am greaduriaid eilradd sy'n cynhyrchu gwaith ffeithiol neu led-ffeithiol. A does bron ddim cydnabyddiaeth na sôn am rai sy'n cynhyrchu gwaith creiddiol ddarluniadol, gan gynnwys llyfrau â seilwaith ffotograffig.

Ta waeth, nid gofod i ddechrau dadlau yw'r blog hwn, ond lle bach digynnwrf i ddatgelu mymryn ar daith weledol hen foi wrth iddo ddilyn ei drwyn drwy'r byd, gan ryfeddu at y pethau bychain o'i gwmpas.

Dyma isod felly ryw gip ar fy mywyd y tu allan i'r fyfyrgell am fis Mehefin.
___

June was spent sweating not in the garden, but indoors, preparing a talk on Alvin Langdon Coburn for the Gregynog Festival. There's quite a lot written about this American photographic pioneer, who made his home in Wales - his 'adopted country' and a place 'he dearly loved'. So, over the last few months I spent a lot of time poring over texts, websites and journals, as well as original manuscripts and papers held at the National Library of Wales.

Then came the painful process of writing! Filling a blank page is a bit like having a tooth removed, in that a nagging, never-ending and deepening pain is suddenly relieved the second the tooth is gone, or in this case an actual physical real tooth, plus the completion of the script.

This blog is supposed to be about my photographic journey, an old codger wandering through his life, still noticing and finding pleasure in the little things which surround us.

So here is June, a month of very little physical wandering at all, though my reading took me from Boston to Rhos-on-sea, with many adventures in between.
...

Taith ar y trên bach i ben yr Wyddfa fawr, ac yna ymlwybro i lawr ar hyd llwybr Llanberis. Roedd hi'n niwl pan gyrhaeddon ni, ond yn sydyn fe gliriodd y cymylau a datgelu'r golygfeydd godidocaf.

My wife had never reached the summit of Snowdon, and I'd only ever been at the top in thick fog, so we took advantage of the fine weather, taking the train up, and the pathway back down.

Yr Wyddfa . Snowdon


Roeddwn i wedi addo bod yn feirniad yn Sioe Aberystwyth / Ceredigion.

Judgement day at Aberystwyth and Ceredigion Show!

Sioe Aberystwyth
Tractorau McCullock / Field Marshall

Siop Inc yn mentro i'r maes
Siop Inc branching out with a well-themed little mobile shop.


Wyau! Eggs!


Angen golygydd ar y Borth
Borth in need of a proof editor (Gadwech = Gadewch)


Noson anhygoel o glir a braf, gan edrych i gyfeiriad y gogledd ar draws Bae Ceredigion
Amazing sunset on an equally amazing clear evening - looking northwards across Cardigan Bay

The sun at an acute angle removes much detail, and the landscape becomes a pure graphic representation of itself, and with man-made landmarks obscured, becomes symbolic of purity lostNid fy nghwch i, gwaetha'r modd
Not my kayak, unfortunately


Diwedd hirddydd haf, a goleuni rhyfedd dros dwyni Ynys-las
Summer solstice, and a dramatic sky hangs for a moment over the dunes at Ynys-las National Nature Reserve
Pelydrau
Eglwys Llandrillo-yn-rhos. Man gorwedd Coburn a'i wraig, Edith
Llandrillo-yn-rhos church, and Coburn's resting placeCofeb i deulu lleol (Jonesiaid Plas Dinarth)- collodd rhai eu bywydau pan suddwyd y Lusitania yn 1915
Memorial to a local family (Jones's of Dinarth Hall), some of whom drowned when the Lusitania was sunk in 1915
Bedd Alvin Langdon Coburn a'i wraig, Edith
The grave of Alvin Langdon Coburn and his wife, Edith


Canlyniad canolbwyntio ar ddarllen a sgwennu yn hytrach na garddio
Days spent writing = eco-friendly lawn!


Coleg Harlech - cyn-gartref George Davison (Wern Fawr), ffrind i Coburn, a lleoliad y ddarlith
Coleg Harlech, formerly home of Coburn's friend George Davison (Wern Fawr) - location of my talkSeptura yn cloi Gŵyl Gregynog gyda chyngerdd yng Nghastell Harlech
Septura close the Gregynog Festival with a recital in Harlech Castle.


Ac i gloi yn y dull arferol ... my usual ending ...
Nodi 4M
04th July 2017 - 0 comments
[Scroll down for English translation]
I nodi derbyn dros 4 miliwn o gliciau ar fy lluniau, rwyf am roi y ffotograff hwn o Aberystwyth i berson ffodus. Mae'r darlun wedi'i argraffu ar bapur arbennig, bambŵ, ac mae’n gorwedd mewn ffrâm wen (tua 21.5" x 17.5"), fel y gwelwch.

Os hoffech ‘roi eich enw yn yr het’ ar gyfer siawns o gael y llun, y cyfan sydd angen i chi wneud ydi sicrhau eich bod yn dilyn fy nghyfrif Twitter @traedmawr, clicio ar fy mhroffil, lle bydd trydariad perthnasol wedi’i gysylltu (pinned tweet). Hoffwch y trydariad, a’i ail-drydar (RT).
Os nad ydych ar Twitter, gadewch fanylion cyswllt yn y blwch ‘sylwadau’ ar waelod hwn, ac fe wna i ychwanegu’r enw i gynnwys yr het. (Ni fydd eich manylion yn ymddangos ar y wefan).
Fe fyddaf yn gwagio’r “het” rywbryd ar 23 Gorffennaf.
Y person lwcus fydd yn gyfrifol am drefnu casglu’r llun, er rwyf yn hapus i’w bicio draw o fewn 20 milltir i Aberystwyth.To note over 4 million hits to my pictures, I’m giving away this framed print of one of my favourite photographs of Aberystwyth. It’s printed on bamboo paper, and the frame measures around 21.5” x 17.5”.

To have a chance of owning the print, just make sure you’re following me on Twitter (@traedmawr), click on my profile, and ‘like’ and Reetweet the relevant tweet which is pinned there. I’ll draw a random name from the ‘hat’ on 23 July. If you're not on Twitter but want to add your name to the contents of the 'hat', just leave your contact details in the 'comments' box at the end of this post. Your details won't appear on the website.

The lucky person will be responsible for arranging to pick up the picture, however, I’m happy to deliver within 20 miles of Aberystwyth.
Bedwen Lyfrau
31st May 2017 - 0 comments
Pethau annisgwyl a welwch o gwmpas ffatrioedd gwlân.


Dyma fi ar ddiwedd mis y Fedwen Fai, neu yn fwy perthnasol i mi, y Fedwen Lyfrau, yn sgwennu gyferbyn â'r olygfa isod a welir drwy ffenest y swyddfa.Trefnir y Fedwen Lyfrau flynyddol gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, sef grŵp o gyhoeddwyr sy'n cynhyrchu llyfrau Cymraeg. Mae'n gyfle iddyn nhw i gyd gyfarfod ac arwain gweithgareddau difyr sy'n hyrwyddo darllen eu cynnyrch.

Fe fues i yno nid yn unig o ran diddordeb, ond hefyd oherwydd fy mod i'n tynnu lluniau'r digwyddiadau ac yn cymryd rhan mewn 'panel' trafod.

Ateb cwestiynau am 'Melinau Gwlân / Woollen Mills of Wales' oeddwn i, gyda Dana Edwards yn cadeirio, a Tom Jones (na nid y Tom Jones hwnnw!) a Gareth Owen yno i sôn am eu cyfrolau hwy.

Hwn, fe dybiaf, oedd y tro olaf y byddai gofyn i mi drafod neu hyrwyddo'r gyfrol, a chyda newidiadau yn y wasg eisoes wedi'i gweithredu, roedd rhyw deimlad o 'ddiwedd cyfnod' fel cwmwl o'm cwmpas rhywffordd.

Dyma'r cyfle priodol felly i mi ddiolch i bawb oedd ynghlwm â'r llyfr:- staff y melinau, staff Gwasg Gomer (cynt a phresennol), Branwen yr awdures, ac yn arbennig iawn rwyf am ddiolch i fy nghymar Marian, a oedd yn gwmni ac yn gymorth mawr, yn bâr ychwanegol o ddwylo, coesau a llygaid mewn sawl melin dywyll.


Marian - ar ein 'recce' i Lanwrtyd.

Diolch hefyd i wasg y Lolfa am eu cefnogaeth hwy yn ystod y flwyddyn, ac am gyhoeddi Tywydd Mawr - sef peth o stori eithafion tywydd Cymru, wedi'i hadrodd drwy gyfrwng lluniau hanesyddol - cyfrol rwy'n falch iawn ohoni!

Rwy'n cael hoe fach o weithio ar lyfrau nawr, ond gobeithio y daw cyfle i ail-afael mewn camera ac ysgrifbin eto cyn hir.Diolch am ddarllen

Iestyn
4 Miliwn
25th May 2017 - 0 comments

Y perthi ger fy nghartref yng Ngheredigion.
The lane near my home in Ceredigion

Yn rhyfeddol, mae'r lluniau ar y ddwy brif wefan sydd gen i wedi'u gweld dros 4 miliwn o weithiau erbyn hyn.

Diolch felly i bawb sydd wedi mynd i'r draffeth i ymweld â'r safle hon a'r llif flickr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau!

Rwyf o bryd i'w gilydd yn ystyried rhoi'r gorau i ychwanegu deunydd atynt, ond mae'r ymateb hyfryd rwy'n ei dderbyn o dro i dro yn help i mi gadw fy nhrwyn ar y maen!

Os bydd amser yn caniatau, fe drefnaf ffordd o nodi'r garreg filltir - rhywbeth gyda'r llun poblogaidd hwn, fwy na thebyg.Ond o nawr tan ddiwedd Gorffennaf, fe fydd fy sylw yn bennaf ar waith ymchwil ac ysgrifennu, yn hytrach na thynnu lluniau newydd.

____

Thanks to all who have visited this site and my flickr photostream, for, amazingly, my pictures have now received over 4 million individual views.

I often tire of updating the sites, but the positive responses I receive encourage me to keep my shoulder to the digital wheel.

If time allows, I'll arrange a little celebration, possibly/probably around the rather popular image of the Old College pictured above.

But from now to the end of July, I'll be concentrating on research and writing, rather than making pictures.

Mai . May

Yolanda Castaño, Bardd o Galisia, yn cymryd rhan yng Ngŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru
Yolanda Castaño a Galician poet, taking part in the Wales International Poetry Festival


Machlud dros Fynydd Gorddu, yn edrych draw dros Fae Ceredigion
Sunset over Mynydd Gorddu, with Cardigan Bay in the distance


Corhedydd y Graig (diolch Richard Huws) ar y traeth wrth iddi nosi
A wary Rock Pippit (thanks Richard Huws) hops between the pebbles at dusk


Garmon Gruffudd o Wasg y Lolfa yn cyflwyno gwobr Cyfraniad Arbennig yn y Fedwen Lyfrau i'r golygydd creadigol Alun Jones.
Garmon Gruffudd of y Lolfa presents the creative editor, Alun Jones, with a Special Award at the 2017 Bedwen Lyfrau
Siop Inc - yn 13 oed!
Siop Inc of Aberystwyth enters its teenage years!


Adlewyrchiadau ar Afon Rheidol
Reflections on the Rheidol


Ac i gloi yn y dull arferol - machlud Clarach
And to close in the usual manner - a nice Clarach sunset!
O'r Corau i Coburn
30th April 2017 - 0 comments
Bore dydd Sadwrn olaf mis Ebrill fe aeth Marian a finnau draw i Hwyl Llên Llandeilo. Roeddwn i ac awdur 'Melinau Gwlân', Branwen Davies, yn cael ein holi gan Elinor Wyn Reynolds am y gyfrol. Diolch i bawb ddaeth i wrando arnom. Dim ond ar y ffordd yn ôl adref gofiais am yr holl bethau roeddwn wedi bwriadu'i crybwyll! Roedd yn braf gweld hen ffrindiau a chyfeillion newydd yno'n cefnogi.

Gan fod y sgwrs am hanner dydd, roedden wedi clemio erbyn y diwedd, ac ar ôl crwydro o un bwyty brysur i'r llall yn y dre fach orlawn, cawsom seddau yn Cafe Braz (os ydw i'n cofio'n iawn) ac yno fe gefais y pei cyw/cennin/bacwn gorau a flasais erioed. Seren aur i'r caffi bach hwn. Gwell pastai hyd yn oed na hwnnw a brofais yn y Talbot, yn dilyn diwrnod hir o dynnu lluniau ar Gors Caron ers stalwm!

Dyma ddiweddglo i fis eithriadol o brysur, oedd yn cynnwys tynnu lluniau cefn llwyfan yn ystod ffeinal Côr Cymru, a chofnodi 'datganiad' Uchel Siryf newydd Dyfed.

Ond beth am Coburn? Wel, fe fues i yn adral Bae Colwyn y diwrnod cyn Llandeilo, i ymchwilio ar gyfer sgwrs arall, pur wahanol i'r arfer, y byddaf (os byw ac iach) yn ei thraddodi i Ŵyl Gregynog, yn Harlech ar yr 2 Gorffennaf. Testun y sgwrs fydd 'Alvin Langdon Coburn', sef ffotograffydd o America, oedd yn ddylanwadol iawn yn ei ddydd. Fe ymsefydlodd yng Nghymru, gan fyw yn Harlech a Rhos-on-sea.

Wrth ysgrifennu hwn, rwy'n gwylio dangosiad cyntaf ffilm 'Y Llyfrgelll' ar y sgrin fach, a wele ymddangosodd hwn, at wefan y BBC,

___

My April was showered by work and personal "must do's", including taking 'back stage' views of a choral competition for the BBC, and covering the Installation day of the new High Sheriff of Dyfed.

The month ended with a trip to the Llandeilo LitFest, where Branwen Davies, the author of 'Woollen Mills of Wales' and I were questioned by Elinor Wyn Reynolds about the volume. Thanks to all those who attended, for turning up to lend us their ears. The previous day had been spent partly in the Rhos-on-sea area, carrying out a little research for a forthcoming talk on Alvin Langdon Coburn to the Gregynog Festival. For those not acquainted, he was an influential American photographer who made his home in Wales. All being well, the talk will take place on 2 July at Harlech.

I'm writing this as the film 'Library Suicides' is being broadcast on the small screen for the first time, and the BBC kindly rejuvinated a previous post - one of my favourite projects.

The rest of the month was something like this ...

Onglau difyr. Interesting angles. Tanybwlch


Tlws - Côr Cymru - Trophy


Tiwlip. Tulip.


Beiciwr ar draeth. Biker on a beach.


Y Borth


Llyn Tegid, y Bala


Rhos-on-sea


Cwm Mabws
Llandeilo Looming
20th April 2017 - 0 comments
Fe fydd Branwen Davies a finnau yn cael ein holi gan Elinor Wyn Reynolds am y gyfrol 'Melinau Gwlân', yn ystod Hwyl Llên Llandeilo am hanner dydd ar y 29 Ebrill. Dewch yn llu!

Yn dilyn yn hwyrach am 3, fe fydd fy hen 'fos' o'n dyddiau yn y Llyfrgell Genedlaethol, Dr Huw Owen yn trafod Capeli Cymru.

Branwen Davies and I will be interviewed by Elinor Wyn Reynolds regarding the book 'Woollen Mills of Wales' in the Llandeilo LitFest, midday on 29 April. Our discussion will be mainly in Welsh. Come on over to Horeb Chapel!

We'll be followed later on (3 pm) in the afternoon by my old boss at the National Library, Dr Huw Owen, with a talk on Welsh Chapels (in Welsh with English translation).

Dyma ddigwyddiadau Cymraeg yr ŵyl ...
Here are the Welsh language events ...

Cantre'r Gwaelod (eto)
15th April 2017 - 0 comments
Sylwais heno bod tipyn o'r hen goedwig i'w gweld yn y Borth ar lanw isel. Doedd yr olygfa ddim hanner cystal ag ydoedd yn dilyn y stormydd mawr cwpwl o flynyddoedd yn ôl, ond roedd dipyn mwy o fonion i'w gweld na'r tro diwethaf y bum i yno.

Mae'r ardal gorau mymryn i'r gogledd o'r Borth, i gyfeiriad Ynys-las.

Parciwch y pen pellaf i'r pentref, tuag at gyfeiriad y clwb golff, a cherdded ar hyd y traeth rhyw ganllath neu ddwy neu dair i gyfeiriad Ynys-las, ar hyd y tywod, er mwyn cyrraedd y bonion coed.

Mae'r llanw yn reit isel tuag at amser y machlud y dyddiau hyn, felly mae'n amser da i fwynhau'r coed, dychmygu'r hanes ac adrodd y chwedlau!

Dyma dabl llanw y BBC
Côr Cymru 2017
10th April 2017 - 0 comments


Dydd Sul fe gefais y fraint o dynnu lluniau ar gyfer BBC Cymru Fyw o ffeinal Côr Cymru.

Diolch yn fawr iddyn nhw am ofyn, ac yn arbennig i griw cynhyrchu Rondo am fod mor glên a chefnogol ar hyd y diwrnod hir.

Fe allwch weld detholiad Cymru Fyw o'r lluniau yn y fan hyn.

Sunday was spent taking pictures of the Côr Cymru final for BBC Cymru Fyw. Many thanks to them for asking, and a million thanks to the Rondo production team for all their support during the long day.

You can see the pictures chosen by the BBC here.
Machludo - sunset
08th April 2017 - 0 comments
Er ei bod hi'n ddiwrnod bendigedig, roeddwn yn sownd yn y tŷ yn gweithio heddiw - nes i'r trydan ddiffodd yn ddisymwth! Yna awr (neu ddwy) ar bigau'r drain wrth i Lightroom geisio 'adfer' fy nghatalog briw.

Wedi'r adferiad, fe suddais i gynhesrwydd y car ac anelu am Draeth Tanybwlch (i'r de o harbwr Aberystwyth) i weld beth a welwn wrth i'r haul fachlud dros Fae Ceredigion. Dim ond y camera bach poced oedd gen i wrth law, ond roedd rhaid ceisio tynnu llun.

Roedd hi'n gynnes iawn yno, a phawb - plant bach, cerddwyr, pysgotwyr, a barbiciwyddion, mewn hwyliau da.

A hithau'n nosi, roedd cychod bach a mawr yn anelu am yr harbwr i noswylio.

Dyna le braf yw Aberystwyth ar noson fwyn.

Dyma fymryn o'i naws i chi fwynhau.

Sunset at Tanybwlch, to the south of Aberystwyth harbour, on a balmy evening.Onglau - angles

Gwerthwyr gorau - Bestsellers
04th April 2017 - 0 comments


Mae'r gyfrol Melinau Gwlân yn y 10 uchaf o ran gwerthiant llyfrau Cymraeg i oedolion am yr ail fis. Mae hyn yn destun boddhad nid yn unig oherwydd ei fod yn awgrymu bod y lluniau a dynnais yn cyrraedd y nod, ond hefyd oherwydd bod pob copi a werthwyd yn tynnu sylw at waith unigryw y busnesau bach sy'n ymlafnio yn y diwydiant diddorol, hanesyddol hwn. Rwyf hefyd yn falch oherwydd mae'r gwerthiant yn deyrnged i'r awdur ac i'r tîm cynhyrchu creadigol arbennig yng Ngwasg Gomer. Pob hwyl iddynt oll, ac i'r wasg, yn y dyfodol.

Yng nhganol y munudau synfyfyriol hyn, fe edrychais yn ôl ar restrau gwerthwyr gorau'r Cyngor Llyfrau, a sylweddoli bod cyfrolau yr wyf wedi ymwneud â hwy wedi'u cynnwys am unarddeg o'r deuddeg mis diwethaf. Felly diolch i bawb o'r gweisg sydd wedi cynnig cyfleuon creadigol neu ymchwil i mi dros y blynyddoedd diwethaf. A diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi prynu'r llyfrau hyn - chi sy'n eu gosod yn y 'top ten' wedi'r cyfan.

'Woollen Mills of Wales' has made it into the Welsh Books Council 'top ten' sales list for the second month - no mean feat, especially for a factual book. It was a privilege to work with the author and the hugely creative team at Gwasg Gomer. Good luck to them and the press in the future.

Amazingly, books to which I've contributed have appeared in the 'top ten' in eleven of the last twelve months. During one month there were three! Who'd have thought it - not me for sure. So thank you all who purchase (and hopefully read) books from Wales - without you there would be no top ten, and our vigorous, proud little culture would be so much poorer.
Hwyl Llên Llandeilo Litfest
01st April 2017 - 0 comments
Fe fydd awdur Melinau Gwlân a finnau yn trafod y llyfr yng Ngŵyl 'Hwyl Llên Llandeilo' am hanner dydd ar 29 Ebrill (yng Nghapel Horeb).

Branwen Davies, the author of Woollen Mills of Wales and I will be discussing the book at the the Llandeilo Litfest on 29 April, at Horeb Chapel.

Melinau ar Heno
30th March 2017 - 0 comments
Roedd eitem am 'melinau Gwlân' ar rhaglen Heno 30/3/2017Fe fydd ar gael ar safle Clic S4C am sbel fach - tua 13.30 munud i mewn. Cliciwch yma i wylio'r rhaglen.

An item on Woollen Mills of Wales on 'Heno'. Some 13.30 minutes in. Unfortunately they show random adverts before launching the actual programme.
Melinau - y lansiad
27th March 2017 - 0 comments
Diolch i bawb oedd yn ymwneud â lansiad y llyfr 'Melinau Gwlân' ddydd Sadwrn - Branwen a Rachael, staff y wasg a'u teuluoedd, yr Amgueddfa Wlân, y gwehyddion, a phawb ddaeth i wrando.

Mwynhau clonc a phaned ar y diwedd.

Tea, Welsh cakes and a good natter to end the proceedings.

Staff Gwasg Gomer. Mair, Sioned, Nia ac Elinor


Thanks to everyone involved in the launch of 'Woollen Mills of Wales' on Saturday - Branwen and Rachael, Gwasg Gomer staff and helpers, the staff of the National Wool Museum, the weavers and all the members of the public who attended.
Lansio llyfr - Book launch
12th March 2017 - 0 comments
Lansiad swyddogol 'Melinau Gwlân Cymru' 25 Mawrth, Amgueddfa Wlân Cymru.
Official launch 'Woollen Mills of Wales' 25 March, National Wool Museum.

Cysylltwch â Gwasg Gomer os hoffech fynychu.
Contact Gwasg Gomer if you'd like to attend.

Melinau gwlân Cymru / Woollen Mills of Wales
01st March 2017 - 0 comments


[Please scroll down for English synopsis]

Mae hi'n Ddydd Gŵyl Dewi, gyda'r haul yn disgleirio, yr awyr yn las, ac mae'r gyfrol Melinau Gwlân Cymru, wedi glanio acw. Mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod da.

Rwyf wedi bod yn edrych ymlaen at allu ysgrifennu pwt am y prosiect y bues i'n cyfrannu ato ddiwedd y llynedd, sef tynnu'r lluniau ar gyfer y gyfrol. Awdur Melinau Gwlân Cymru / Woollen Mills of Wales yw Branwen Davies, sydd, fel mae'n digwydd, hefyd newydd gyhoeddi nofel i blant, Seren y Dyffryn - menyw brysur iawn!

Ond llafur cariad pur wahanol i ysgrifennu nofel i blant oedd ei gwaith ar y 'Melinau'. Mae'r gyfrol hon wedi'i llunio i dalu teyrnged i ddiwydiant a fu mor bwysig i Gymru dros ganrifoedd, ac a chwaraeodd ran hollbwysig yn ei hardal enedigol, ac i'w theulu.

Mae Branwen yn ymweld â dwsin o felinau gwlân sy'n dal wrthi, neu'n ailafael mewn cynhyrchu deunydd o wlân, i'w droi'n bob math o nwyddau hardd a hirhoedlog. Dyma sydd ar ôl o'r diwydiant oedd unwaith yn hollbresennol yng Nghymru. Y rhain yw'n busnesau gwydn, sydd wedi dal eu gafael, gan lwyddo i ddatblygu eu crefft drwy amseroedd blin iawn i'r diwydiant.

Mae'r gyfrol hon yn ddarlun amserol o gyflwr y diwydiant heddiw, ac yn agoriad llygad diddorol o ran y gelfyddyd, y grefft, y dyfeisgarwch, a'r ymlyniad at werthoedd craidd, sy'n gyrru'r busnesau unigryw hyn.

Fy rhan i yn y prosiect oedd ceisio dal, mewn cyfres o luniau, naws y melinau, a rhywbeth o gymeriad eu perchnogion a'u crefftwyr.

Mae fy nyled yn fawr nid yn unig i Wasg Gomer am roi'r cyfle i mi, ond hefyd i'r perchnogion ac i weithwyr yr holl felinau am eu parodrwydd i adael hen ddyn dieithr i mewn i'w libart, ac am eu hynawsedd wrth i mi anelu fy lens i bob twll a chornel.

Mewn cyfnod cymharol fyr fe ddeuthum i adnabod rhywbeth o gymeriad y gwehyddion ac er eu bod yn unigolion â phob un efo'i weledigaeth unigryw ei hun, roedd sawl rhinwedd yn gyffredin i bawb - cryfder cymeriad ac ymrwymiad dwfn i grefft a thraddodiad.

Mae'r rhod yn troi, ac erbyn hyn y mae galw cynyddol am gynnyrch unigryw melinau bach y wlad. Wedi gweld y gwaith anhygoel o galed, heb sôn am y cariad at y gwaith sy'n mynd i mewn i'r cynnyrch, fe fydda i'n sicr yn prynu o'r melinau hyn. Yn wir, fe brynais sgarffiau a charthenni fel anrhegion Nadolig, gan wybod fy mod yn gwneud cyfraniad bach i gadw hen draddodiad Cymreig yn fyw. Fe fydd y pethau hyn yn parhau yn hirach na fi, siŵr o fod, cystal yw eu hansawdd. Mae mwy i 'brynu'n lleol' na phicio i siop cigydd y pentref, neu brynu iogwrt a chaws o fferm i lawr y lôn. Mae hefyd gynnyrch gwlân y defaid mân (a rhai creaduriaid mwy egsotig!) i'w ganfod reit o dan ein trwynau.

Mae'r gyfrol ar gael o'ch siop lyfrau leol, neu i'w harchebu dros y we gan Wasg Gomer a'r Cyngor Llyfrau, pris £14.99


Man cychwyn da i'r daith i ddod i ddysgu mwy am y diwydiant - yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Dre-fach Felindre. Mynnwch gopi o'r gyfrol i ddilyn y llwybr cyfan.

A good place to begin a journey of discovery into the past and present of the woollen industry in Wales. The National Woollen Museum at Dre-fach Felindre. Grab a copy of the book to see where the journey leads
Today, St David's Day, marks the launch of Woollen Mills of Wales by Branwen Davies. The book describes the state of play in the industry as it is today, with details of a dozen mills which are working daily, or which provide an insight into the past, or which are in the process of re-launching themselves into an envigorated market.

My part in the project was to try to capture in pictures the essence of the mills, their character and the energy which goes into the craft. I'm very grateful, not only to Gwasg Gomer for the opportunity, but to all the owners and staff at the mills, all of whom kindly allowed me free rein to poke my lenses into all corners.

The amount of work, skill and craft that goes into making their products was a real eye-opener, and I'm now hooked on wool, or more precisely, Welsh wool - that connecting fibre which runs through so much of our history, but which is still relevant to our present, and hopefully our future.

Huge congratulations to the author, Branwen Davies, for her foresight and for burning the midnight oil to make this book happen, and to the editorial staff at Gwasg Gomer for pulling all the threads together so professionally.

Copies are available from your local bookshop, or can be ordered from the publisher, Gwasg Gomer, or from Gwales.

Diolch am ddarllen. Thanks for reading.

Iestyn
Ionawr 2017 January
03rd February 2017 - 0 comments
[Scroll down for the English version]
Ychydig iawn o ddefnydd a gafodd yr hen gamera yn ystod mis Ionawr, heblaw am orffen tynnu lluniau ar gyfer y gyfrol hon - Melinau Gwlân Cymru gan Branwen Davies, a fydd allan yn reit fuan.

Roedd y cyfan o'r ymweliadau - i ryw ddwsin o felinau - yn addysg ac yn bleser - ac yn her. Fe soniaf ragor am y prosiect, siwr o fod, ar ôl i'r gyfrol weld golau dydd.

Daliwyd ambell i fachlud gan y lens,

Aberystwyth


Y Borth


Drudwy yn clwydo - Pier Aberystwyth - Starlings at Aberystwyth


ac ambell i dirlun hefyd, a rhoddwyd un sgwrs am 'Tywydd Mawr'. Ond mis i ffarwelio rhywun annwyl, o edrych yn ôl a chofio, a bod yn ddiolchgar oedd yr Ionawr hwn.

___

With the exception of finishing off the 'woollen mills project' (look out for this book by Branwen Davies - coming soon) and taking a few nice sunsets, January was relatively camera-free.

The project, involving visiting and documenting some twelve mills, was a very interesting and rewarding experience. I'll hopefully write a little about it once the book is out in the shops.

Most of the month was however a time of reflection and ultimately of bidding farewell to a loved one.

Diolch am ddarllen / thanks for reading.
Ymlaen 2017 Onwards!
07th January 2017 - 0 comments
Blwyddyn Newydd Dda!

Addunedau 2017 (ahem!)

1. Newid y car (tic)
2. Cymryd gwyliau ym mis Ionawr (Hmmmm)
3. Llai o ymchwil lluniau - (cawn weld)
4. Creu a chyflawni un prosiect (cyhoeddi) erbyn Mawrth 2018 (hwrê/arggghh)
5. Codi prisiau oherwydd y cynnydd ofnadwy sydd wedi bod mewn costau (mae'n wir ddrwg gen i - dyma'r cynnydd cyntaf gen i ers 5 mlynedd - does dim dewis - e.e. meddyliwch bod disl 22 ceiniog y litr yn fwy nag oedd o y llynedd)


Happy New Year!

Resolutions for 2017

1. Change car (tick)
2. Take a break in January (Hmmm)
3. Less picture research (we'll see)
4. Create and deliver one publishing project by March 2018 (hooray!/argggh!)
5. Raise my rate. So sorry - but I've held prices for 5 years while costs have risen a great deal e.g. only 12 months ago fuel was 99p, now it's £1.22.

Iestyn
Bye 2016
31st December 2016 - 0 comments
Bidding farewell to 2016 with a glance back at some of the good bits of the year.

It was an exceptionally busy period, as I strove to complete two books - Ceredigion at my feet (Gwasg Gomer) and Tywydd Mawr - extreme weather in Wales (y Lolfa).

So here's a little pictorial roundup of my year that was.

January

Diesel for less than a quid!! (118-119 today).


It was a year of worry for forest lovers in this area as thousands of trees were felled in an attempt ot contain disease. Here's a nice view near Bwlch Nantyrarian.


February

Aberystwyth welcomed several refugees from war-torn areas of the world. Some of them, together with their support, attended an event at the Garn Chapel to raise awareness and funds to help refugees.


Meanwhile on Aberystwyth promenade...


I was really happy with this installation - part of the 'more than a building' exhibition at the Morlan Centre. It was created to help people contemplate the place of religious buildings in an age of social media.


March

St David's Day parade, Aberystwyth...
... and the publication of 'Ceredigion at my feet' by Gwasg Gomer.


It was during March that I took this very popular picture of Aber and the Old College at sunset.


April

Assembly election time! Local AM Elin Jones strides through our estate.


.. and snow on Snowdon


... and a really interesting job documenting an international conference on translating literature.


May

The start of a project documenting organic farms.
and a cover picture 'Llangrannog a fi' by Steff Jenkins


... St David's Cathedral


June

Football!

Bordeaux


Another cover shot - Gareth Lewis' autobiography


July

End of the dream in Lyon


Weather watching in Pembrokeshire
August

The National Eisteddfod at Abergavenny


While back at the ranch...


September

Sunsets. Lots of lovely sunsets.


October

The Weeping Window at Caernarfon Castle
November

The start of a big project on woollen mills


More bad weather - guess where...


Another cover- Dai Jones Llanilar - his autobiography

December

My second book of the year is published! - Tywydd Mawr by y LolfaI wonder what 2017 will bring?

One part of me wants a break from substantial projects, while another can't sit still...

Let's just hope for a better world, better politics and an end to the bitterness and hate that is currently defiling so much that was good in our lives.

Thanks for following, and I wish you a Happy New Year.
Ffarwel 2016
31st December 2016 - 0 comments
Wrth ffarwelio â 2016, dyma gyfle i edrych yn ôl dros y flwyddyn a fu o ran fy 'ngwaith' - yr ymchwil, ysgrifennu a thynnu lluniau.

Roedd hi'n flwyddyn eithriadol o brysur, gan i mi orffen paratoi dau lyfr oedd wedi golygu gwaith sylweddol - Ceredigion wrth fy nhraed (Gwasg Gomer), a 'Tywydd mawr mewn lluniau' (y Lolfa).

Felly dyma geisio crynhoi'r flwyddyn mewn ychydig o luniau...

Mis Ionawr

Dîsl yn llai na phunt y litr!! (118-119 heddiw).


Yn yr ardal hon yng Ngheredigion, bu'n flwyddyn o ofid i goedwigwyr, wrth i ddegau o filoedd o goed gael eu torri i lawr i geisio atal haint. Dyma goed ger Bwlch Nantyrarian.


Mis Chwefror

Coesawodd tref fach Aberystwyth nifer o ffoaduriaid ar ddechrau'r flwyddyn - plant a phobl ifanc yn dianc o storom ryfel yn eu plith. Dyma rai ohonynt gyda'u hebryngwraig mewn cyfarfod i'w croesawu yng Ngapel y Garn, Bow Street.


Storm pur wahanol sy'n ymweld ag Aberystwyth wrth gwrs.


Dyma lun gen i mewn arddangosfa yn y Morlan - 'mwy nag adeilad' - sef myfyrdod weledol ar arwyddocâd adeiladau crefyddol yn oes y cyfryngau cymdeithasol.


Mis Mawrth

Mawrth y cyntaf, Parêd Aberystwyth...
... a chyhoeddi 'Ceredigion - wrth fy nhraed - llafur cariad a gyhoeddwyd gan Gwasg Gomer.


Ym mis Mawrth y tynnais y llun rhyfeddol o boblogaidd hwn, o Aber a'r Hen Goleg, wrth i'r haul fachlud


Mis Ebrill

Mis canfasio ar gyfer etholiad y Cynulliad!


.. ac eira ar yr Wyddfa...


... a job ddiddorol yn dogfennu cynhadledd ryngwladol ar gyfieithu llenyddiaeth


Mis Mai

Dyma ddechrau ar brosiect ar ffermydd organig
a thynnu llun clawr llyfr Steff Jenkins


... Eglwys Gadeiriol Tyddewi


Mis Mehefin

Yr Ewros!

Bordeaux


A llun clawr arall - hunangofiant Gareth Lewis


Mis Gorffennaf

Diwedd taith yr Ewros yn Lyon


Rhagor o waith yn dilyn y tywydd yn Sir Benfro
Mis Awst

Yr Eisteddfod Genedlaethol


Tra yn ôl yn Aberystwyth...


Mis Medi

Mis machludoedd


Mis Hydref

Y wal wylofain yng Nghaernarfon
Mis Tachwedd

Prosiect mawr ar Felinau gwlân yn dechrau


A rhagor o dywydd gwael yn... dyfalwch lle


A chlawr arall - hunangofiant yr hynaws Dai Jones Llanilar

Rhagfyr

Cyhoeddi ail lyfr y flwyddyn! - Tywydd Mawr gan y LolfaYs gwn i beth a ddaw yn 2017?

Ar un llaw fe fyddai'n braf cael hoe o brosiectau cyhoeddi sylweddol am ychydig, a cheisio cael rhywfaint o wyliau! Ar y llaw arall...

Diolch o galon am ddilyn y 'blog' hwn - Pob hwyl i chi - a Blwyddyn Newydd Dda!