Newyddion . News

Cantre'r Gwaelod (eto)
15th April 2017 - 1 comment
Sylwais heno bod tipyn o'r hen goedwig i'w gweld yn y Borth ar lanw isel. Doedd yr olygfa ddim hanner cystal ag ydoedd yn dilyn y stormydd mawr cwpwl o flynyddoedd yn ôl, ond roedd dipyn mwy o fonion i'w gweld na'r tro diwethaf y bum i yno.

Mae'r ardal gorau mymryn i'r gogledd o'r Borth, i gyfeiriad Ynys-las.

Parciwch y pen pellaf i'r pentref, tuag at gyfeiriad y clwb golff, a cherdded ar hyd y traeth rhyw ganllath neu ddwy neu dair i gyfeiriad Ynys-las, ar hyd y tywod, er mwyn cyrraedd y bonion coed.

Mae'r llanw yn reit isel tuag at amser y machlud y dyddiau hyn, felly mae'n amser da i fwynhau'r coed, dychmygu'r hanes ac adrodd y chwedlau!

Dyma dabl llanw y BBC
Côr Cymru 2017
10th April 2017 - 0 comments


Dydd Sul fe gefais y fraint o dynnu lluniau ar gyfer BBC Cymru Fyw o ffeinal Côr Cymru.

Diolch yn fawr iddyn nhw am ofyn, ac yn arbennig i griw cynhyrchu Rondo am fod mor glên a chefnogol ar hyd y diwrnod hir.

Fe allwch weld detholiad Cymru Fyw o'r lluniau yn y fan hyn.

Sunday was spent taking pictures of the Côr Cymru final for BBC Cymru Fyw. Many thanks to them for asking, and a million thanks to the Rondo production team for all their support during the long day.

You can see the pictures chosen by the BBC here.
Machludo - sunset
08th April 2017 - 0 comments
Er ei bod hi'n ddiwrnod bendigedig, roeddwn yn sownd yn y tŷ yn gweithio heddiw - nes i'r trydan ddiffodd yn ddisymwth! Yna awr (neu ddwy) ar bigau'r drain wrth i Lightroom geisio 'adfer' fy nghatalog briw.

Wedi'r adferiad, fe suddais i gynhesrwydd y car ac anelu am Draeth Tanybwlch (i'r de o harbwr Aberystwyth) i weld beth a welwn wrth i'r haul fachlud dros Fae Ceredigion. Dim ond y camera bach poced oedd gen i wrth law, ond roedd rhaid ceisio tynnu llun.

Roedd hi'n gynnes iawn yno, a phawb - plant bach, cerddwyr, pysgotwyr, a barbiciwyddion, mewn hwyliau da.

A hithau'n nosi, roedd cychod bach a mawr yn anelu am yr harbwr i noswylio.

Dyna le braf yw Aberystwyth ar noson fwyn.

Dyma fymryn o'i naws i chi fwynhau.

Sunset at Tanybwlch, to the south of Aberystwyth harbour, on a balmy evening.



Onglau - angles

Gwerthwyr gorau - Bestsellers
04th April 2017 - 0 comments


Mae'r gyfrol Melinau Gwlân yn y 10 uchaf o ran gwerthiant llyfrau Cymraeg i oedolion am yr ail fis. Mae hyn yn destun boddhad nid yn unig oherwydd ei fod yn awgrymu bod y lluniau a dynnais yn cyrraedd y nod, ond hefyd oherwydd bod pob copi a werthwyd yn tynnu sylw at waith unigryw y busnesau bach sy'n ymlafnio yn y diwydiant diddorol, hanesyddol hwn. Rwyf hefyd yn falch oherwydd mae'r gwerthiant yn deyrnged i'r awdur ac i'r tîm cynhyrchu creadigol arbennig yng Ngwasg Gomer. Pob hwyl iddynt oll, ac i'r wasg, yn y dyfodol.

Yng nhganol y munudau synfyfyriol hyn, fe edrychais yn ôl ar restrau gwerthwyr gorau'r Cyngor Llyfrau, a sylweddoli bod cyfrolau yr wyf wedi ymwneud â hwy wedi'u cynnwys am unarddeg o'r deuddeg mis diwethaf. Felly diolch i bawb o'r gweisg sydd wedi cynnig cyfleuon creadigol neu ymchwil i mi dros y blynyddoedd diwethaf. A diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi prynu'r llyfrau hyn - chi sy'n eu gosod yn y 'top ten' wedi'r cyfan.

'Woollen Mills of Wales' has made it into the Welsh Books Council 'top ten' sales list for the second month - no mean feat, especially for a factual book. It was a privilege to work with the author and the hugely creative team at Gwasg Gomer. Good luck to them and the press in the future.

Amazingly, books to which I've contributed have appeared in the 'top ten' in eleven of the last twelve months. During one month there were three! Who'd have thought it - not me for sure. So thank you all who purchase (and hopefully read) books from Wales - without you there would be no top ten, and our vigorous, proud little culture would be so much poorer.
Hwyl Llên Llandeilo Litfest
01st April 2017 - 0 comments
Fe fydd awdur Melinau Gwlân a finnau yn trafod y llyfr yng Ngŵyl 'Hwyl Llên Llandeilo' am hanner dydd ar 29 Ebrill (yng Nghapel Horeb).

Branwen Davies, the author of Woollen Mills of Wales and I will be discussing the book at the the Llandeilo Litfest on 29 April, at Horeb Chapel.

Melinau ar Heno
30th March 2017 - 0 comments
Roedd eitem am 'melinau Gwlân' ar rhaglen Heno 30/3/2017



Fe fydd ar gael ar safle Clic S4C am sbel fach - tua 13.30 munud i mewn. Cliciwch yma i wylio'r rhaglen.

An item on Woollen Mills of Wales on 'Heno'. Some 13.30 minutes in. Unfortunately they show random adverts before launching the actual programme.
Melinau - y lansiad
27th March 2017 - 0 comments
Diolch i bawb oedd yn ymwneud â lansiad y llyfr 'Melinau Gwlân' ddydd Sadwrn - Branwen a Rachael, staff y wasg a'u teuluoedd, yr Amgueddfa Wlân, y gwehyddion, a phawb ddaeth i wrando.

Mwynhau clonc a phaned ar y diwedd.

Tea, Welsh cakes and a good natter to end the proceedings.

Staff Gwasg Gomer. Mair, Sioned, Nia ac Elinor


Thanks to everyone involved in the launch of 'Woollen Mills of Wales' on Saturday - Branwen and Rachael, Gwasg Gomer staff and helpers, the staff of the National Wool Museum, the weavers and all the members of the public who attended.
Lansio llyfr - Book launch
12th March 2017 - 0 comments
Lansiad swyddogol 'Melinau Gwlân Cymru' 25 Mawrth, Amgueddfa Wlân Cymru.
Official launch 'Woollen Mills of Wales' 25 March, National Wool Museum.

Cysylltwch â Gwasg Gomer os hoffech fynychu.
Contact Gwasg Gomer if you'd like to attend.

Melinau gwlân Cymru / Woollen Mills of Wales
01st March 2017 - 0 comments


[Please scroll down for English synopsis]

Mae hi'n Ddydd Gŵyl Dewi, gyda'r haul yn disgleirio, yr awyr yn las, ac mae'r gyfrol Melinau Gwlân Cymru, wedi glanio acw. Mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod da.

Rwyf wedi bod yn edrych ymlaen at allu ysgrifennu pwt am y prosiect y bues i'n cyfrannu ato ddiwedd y llynedd, sef tynnu'r lluniau ar gyfer y gyfrol. Awdur Melinau Gwlân Cymru / Woollen Mills of Wales yw Branwen Davies, sydd, fel mae'n digwydd, hefyd newydd gyhoeddi nofel i blant, Seren y Dyffryn - menyw brysur iawn!

Ond llafur cariad pur wahanol i ysgrifennu nofel i blant oedd ei gwaith ar y 'Melinau'. Mae'r gyfrol hon wedi'i llunio i dalu teyrnged i ddiwydiant a fu mor bwysig i Gymru dros ganrifoedd, ac a chwaraeodd ran hollbwysig yn ei hardal enedigol, ac i'w theulu.

Mae Branwen yn ymweld â dwsin o felinau gwlân sy'n dal wrthi, neu'n ailafael mewn cynhyrchu deunydd o wlân, i'w droi'n bob math o nwyddau hardd a hirhoedlog. Dyma sydd ar ôl o'r diwydiant oedd unwaith yn hollbresennol yng Nghymru. Y rhain yw'n busnesau gwydn, sydd wedi dal eu gafael, gan lwyddo i ddatblygu eu crefft drwy amseroedd blin iawn i'r diwydiant.

Mae'r gyfrol hon yn ddarlun amserol o gyflwr y diwydiant heddiw, ac yn agoriad llygad diddorol o ran y gelfyddyd, y grefft, y dyfeisgarwch, a'r ymlyniad at werthoedd craidd, sy'n gyrru'r busnesau unigryw hyn.

Fy rhan i yn y prosiect oedd ceisio dal, mewn cyfres o luniau, naws y melinau, a rhywbeth o gymeriad eu perchnogion a'u crefftwyr.

Mae fy nyled yn fawr nid yn unig i Wasg Gomer am roi'r cyfle i mi, ond hefyd i'r perchnogion ac i weithwyr yr holl felinau am eu parodrwydd i adael hen ddyn dieithr i mewn i'w libart, ac am eu hynawsedd wrth i mi anelu fy lens i bob twll a chornel.

Mewn cyfnod cymharol fyr fe ddeuthum i adnabod rhywbeth o gymeriad y gwehyddion ac er eu bod yn unigolion â phob un efo'i weledigaeth unigryw ei hun, roedd sawl rhinwedd yn gyffredin i bawb - cryfder cymeriad ac ymrwymiad dwfn i grefft a thraddodiad.

Mae'r rhod yn troi, ac erbyn hyn y mae galw cynyddol am gynnyrch unigryw melinau bach y wlad. Wedi gweld y gwaith anhygoel o galed, heb sôn am y cariad at y gwaith sy'n mynd i mewn i'r cynnyrch, fe fydda i'n sicr yn prynu o'r melinau hyn. Yn wir, fe brynais sgarffiau a charthenni fel anrhegion Nadolig, gan wybod fy mod yn gwneud cyfraniad bach i gadw hen draddodiad Cymreig yn fyw. Fe fydd y pethau hyn yn parhau yn hirach na fi, siŵr o fod, cystal yw eu hansawdd. Mae mwy i 'brynu'n lleol' na phicio i siop cigydd y pentref, neu brynu iogwrt a chaws o fferm i lawr y lôn. Mae hefyd gynnyrch gwlân y defaid mân (a rhai creaduriaid mwy egsotig!) i'w ganfod reit o dan ein trwynau.

Mae'r gyfrol ar gael o'ch siop lyfrau leol, neu i'w harchebu dros y we gan Wasg Gomer a'r Cyngor Llyfrau, pris £14.99


Man cychwyn da i'r daith i ddod i ddysgu mwy am y diwydiant - yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Dre-fach Felindre. Mynnwch gopi o'r gyfrol i ddilyn y llwybr cyfan.

A good place to begin a journey of discovery into the past and present of the woollen industry in Wales. The National Woollen Museum at Dre-fach Felindre. Grab a copy of the book to see where the journey leads




Today, St David's Day, marks the launch of Woollen Mills of Wales by Branwen Davies. The book describes the state of play in the industry as it is today, with details of a dozen mills which are working daily, or which provide an insight into the past, or which are in the process of re-launching themselves into an envigorated market.

My part in the project was to try to capture in pictures the essence of the mills, their character and the energy which goes into the craft. I'm very grateful, not only to Gwasg Gomer for the opportunity, but to all the owners and staff at the mills, all of whom kindly allowed me free rein to poke my lenses into all corners.

The amount of work, skill and craft that goes into making their products was a real eye-opener, and I'm now hooked on wool, or more precisely, Welsh wool - that connecting fibre which runs through so much of our history, but which is still relevant to our present, and hopefully our future.

Huge congratulations to the author, Branwen Davies, for her foresight and for burning the midnight oil to make this book happen, and to the editorial staff at Gwasg Gomer for pulling all the threads together so professionally.

Copies are available from your local bookshop, or can be ordered from the publisher, Gwasg Gomer, or from Gwales.

Diolch am ddarllen. Thanks for reading.

Iestyn
Ionawr 2017 January
03rd February 2017 - 0 comments
[Scroll down for the English version]
Ychydig iawn o ddefnydd a gafodd yr hen gamera yn ystod mis Ionawr, heblaw am orffen tynnu lluniau ar gyfer y gyfrol hon - Melinau Gwlân Cymru gan Branwen Davies, a fydd allan yn reit fuan.

Roedd y cyfan o'r ymweliadau - i ryw ddwsin o felinau - yn addysg ac yn bleser - ac yn her. Fe soniaf ragor am y prosiect, siwr o fod, ar ôl i'r gyfrol weld golau dydd.

Daliwyd ambell i fachlud gan y lens,

Aberystwyth


Y Borth


Drudwy yn clwydo - Pier Aberystwyth - Starlings at Aberystwyth


ac ambell i dirlun hefyd, a rhoddwyd un sgwrs am 'Tywydd Mawr'. Ond mis i ffarwelio rhywun annwyl, o edrych yn ôl a chofio, a bod yn ddiolchgar oedd yr Ionawr hwn.

___

With the exception of finishing off the 'woollen mills project' (look out for this book by Branwen Davies - coming soon) and taking a few nice sunsets, January was relatively camera-free.

The project, involving visiting and documenting some twelve mills, was a very interesting and rewarding experience. I'll hopefully write a little about it once the book is out in the shops.

Most of the month was however a time of reflection and ultimately of bidding farewell to a loved one.

Diolch am ddarllen / thanks for reading.
Ymlaen 2017 Onwards!
07th January 2017 - 0 comments
Blwyddyn Newydd Dda!

Addunedau 2017 (ahem!)

1. Newid y car (tic)
2. Cymryd gwyliau ym mis Ionawr (Hmmmm)
3. Llai o ymchwil lluniau - (cawn weld)
4. Creu a chyflawni un prosiect (cyhoeddi) erbyn Mawrth 2018 (hwrê/arggghh)
5. Codi prisiau oherwydd y cynnydd ofnadwy sydd wedi bod mewn costau (mae'n wir ddrwg gen i - dyma'r cynnydd cyntaf gen i ers 5 mlynedd - does dim dewis - e.e. meddyliwch bod disl 22 ceiniog y litr yn fwy nag oedd o y llynedd)


Happy New Year!

Resolutions for 2017

1. Change car (tick)
2. Take a break in January (Hmmm)
3. Less picture research (we'll see)
4. Create and deliver one publishing project by March 2018 (hooray!/argggh!)
5. Raise my rate. So sorry - but I've held prices for 5 years while costs have risen a great deal e.g. only 12 months ago fuel was 99p, now it's £1.22.

Iestyn
Bye 2016
31st December 2016 - 0 comments
Bidding farewell to 2016 with a glance back at some of the good bits of the year.

It was an exceptionally busy period, as I strove to complete two books - Ceredigion at my feet (Gwasg Gomer) and Tywydd Mawr - extreme weather in Wales (y Lolfa).

So here's a little pictorial roundup of my year that was.

January

Diesel for less than a quid!! (118-119 today).


It was a year of worry for forest lovers in this area as thousands of trees were felled in an attempt ot contain disease. Here's a nice view near Bwlch Nantyrarian.


February

Aberystwyth welcomed several refugees from war-torn areas of the world. Some of them, together with their support, attended an event at the Garn Chapel to raise awareness and funds to help refugees.


Meanwhile on Aberystwyth promenade...


I was really happy with this installation - part of the 'more than a building' exhibition at the Morlan Centre. It was created to help people contemplate the place of religious buildings in an age of social media.


March

St David's Day parade, Aberystwyth...




... and the publication of 'Ceredigion at my feet' by Gwasg Gomer.


It was during March that I took this very popular picture of Aber and the Old College at sunset.


April

Assembly election time! Local AM Elin Jones strides through our estate.


.. and snow on Snowdon


... and a really interesting job documenting an international conference on translating literature.






May

The start of a project documenting organic farms.




and a cover picture 'Llangrannog a fi' by Steff Jenkins


... St David's Cathedral


June

Football!

Bordeaux






Another cover shot - Gareth Lewis' autobiography


July

End of the dream in Lyon


Weather watching in Pembrokeshire




August

The National Eisteddfod at Abergavenny


While back at the ranch...


September

Sunsets. Lots of lovely sunsets.


October

The Weeping Window at Caernarfon Castle




November

The start of a big project on woollen mills


More bad weather - guess where...


Another cover- Dai Jones Llanilar - his autobiography





December

My second book of the year is published! - Tywydd Mawr by y Lolfa



I wonder what 2017 will bring?

One part of me wants a break from substantial projects, while another can't sit still...

Let's just hope for a better world, better politics and an end to the bitterness and hate that is currently defiling so much that was good in our lives.

Thanks for following, and I wish you a Happy New Year.
Ffarwel 2016
31st December 2016 - 0 comments
Wrth ffarwelio â 2016, dyma gyfle i edrych yn ôl dros y flwyddyn a fu o ran fy 'ngwaith' - yr ymchwil, ysgrifennu a thynnu lluniau.

Roedd hi'n flwyddyn eithriadol o brysur, gan i mi orffen paratoi dau lyfr oedd wedi golygu gwaith sylweddol - Ceredigion wrth fy nhraed (Gwasg Gomer), a 'Tywydd mawr mewn lluniau' (y Lolfa).

Felly dyma geisio crynhoi'r flwyddyn mewn ychydig o luniau...

Mis Ionawr

Dîsl yn llai na phunt y litr!! (118-119 heddiw).


Yn yr ardal hon yng Ngheredigion, bu'n flwyddyn o ofid i goedwigwyr, wrth i ddegau o filoedd o goed gael eu torri i lawr i geisio atal haint. Dyma goed ger Bwlch Nantyrarian.


Mis Chwefror

Coesawodd tref fach Aberystwyth nifer o ffoaduriaid ar ddechrau'r flwyddyn - plant a phobl ifanc yn dianc o storom ryfel yn eu plith. Dyma rai ohonynt gyda'u hebryngwraig mewn cyfarfod i'w croesawu yng Ngapel y Garn, Bow Street.


Storm pur wahanol sy'n ymweld ag Aberystwyth wrth gwrs.


Dyma lun gen i mewn arddangosfa yn y Morlan - 'mwy nag adeilad' - sef myfyrdod weledol ar arwyddocâd adeiladau crefyddol yn oes y cyfryngau cymdeithasol.


Mis Mawrth

Mawrth y cyntaf, Parêd Aberystwyth...




... a chyhoeddi 'Ceredigion - wrth fy nhraed - llafur cariad a gyhoeddwyd gan Gwasg Gomer.


Ym mis Mawrth y tynnais y llun rhyfeddol o boblogaidd hwn, o Aber a'r Hen Goleg, wrth i'r haul fachlud


Mis Ebrill

Mis canfasio ar gyfer etholiad y Cynulliad!


.. ac eira ar yr Wyddfa...


... a job ddiddorol yn dogfennu cynhadledd ryngwladol ar gyfieithu llenyddiaeth






Mis Mai

Dyma ddechrau ar brosiect ar ffermydd organig




a thynnu llun clawr llyfr Steff Jenkins


... Eglwys Gadeiriol Tyddewi


Mis Mehefin

Yr Ewros!

Bordeaux






A llun clawr arall - hunangofiant Gareth Lewis


Mis Gorffennaf

Diwedd taith yr Ewros yn Lyon


Rhagor o waith yn dilyn y tywydd yn Sir Benfro




Mis Awst

Yr Eisteddfod Genedlaethol


Tra yn ôl yn Aberystwyth...


Mis Medi

Mis machludoedd


Mis Hydref

Y wal wylofain yng Nghaernarfon




Mis Tachwedd

Prosiect mawr ar Felinau gwlân yn dechrau


A rhagor o dywydd gwael yn... dyfalwch lle


A chlawr arall - hunangofiant yr hynaws Dai Jones Llanilar





Rhagfyr

Cyhoeddi ail lyfr y flwyddyn! - Tywydd Mawr gan y Lolfa



Ys gwn i beth a ddaw yn 2017?

Ar un llaw fe fyddai'n braf cael hoe o brosiectau cyhoeddi sylweddol am ychydig, a cheisio cael rhywfaint o wyliau! Ar y llaw arall...

Diolch o galon am ddilyn y 'blog' hwn - Pob hwyl i chi - a Blwyddyn Newydd Dda!
Nadolig Llawen - Happy Christmas
20th December 2016 - 0 comments
Cyfarchion y Tymor, a diolch am alw heibio.
Season's Greetings, and thanks for calling by.

Tywydd
05th December 2016 - 0 comments
Ongoing construction... links related to 'Tywydd Mawr - extreme weather in Wales' - an illustrated history of bad weather in Wales (Welsh text, and bilingual English/Welsh captions)

Tudalen sy'n cyfeirio at wybodaeth am y tywydd - cysylltiedig â 'Tywydd Mawr' - cyfrol am hanes tywydd garw yng Nghymru. Rhagor i ddod yn fuan.



Hinsawdd hanesyddol: potensial ffynonellau dogfennol Cymru. (Gwerddon - pdf)

Weather timeline / Cronoleg y tywydd (Saesneg)

Coelion tywydd [weather beliefs - Welsh]

Wales climate / hinsawdd Cymru (Saesneg/English)

Hanes gaeafau ym Mhrydain (Saesneg)
History of British winters


Eira Ddoe / Snows of yesteryear

1913 tornado / Corwynt 1913 (Saesneg - English)

Newsreel (BFI) Corwynt 1913 Cyclone

Lluniau Amgueddfa Genedlaethol - Mational Museum photos

Newsreel - Aberystwyth, Ynyslas, Cricieth 1938 (storm)

Gaumont Newsreel Amroth 1939 (storm)

Llongddrylliadau Pen Llŷn - Llŷn Peninsula storms and shipwrecks


Nottingham University weather blog - Blog tywydd Prifysgol Nottingham (Saesneg - English)

Weather Online

Lost Islands, climate change / Colli ynysoedd i neid hinsawdd (Solomon Isl)

British winter snowfall events / Eira ym Mhrydain (Saesneg - English)


Glasdir Flooding Report (pdf) / Adroddiad ar lifogydd y Glasdir (Saesneg)


2014 storms (Met Office) / Stormydd 2014 (Swyddfa Dywydd)


Remembering Dolgarrog / Cofio Dolgarrog (BBC)


1816 the year without a summer / 1816 y flwyddyn heb haf

Shipwrecks of West Wales / Llongddrylliadau gorllewin Cymru (Saesneg - English)

Lost places of Wales / Llefydd coll Cymru (Walesonline)

Historic sites at risk / safleoedd hanesyddol dan fygythiad (Guardian)

1859 Gale / storm 1859 (Royal Charter) Swyddfa Dywydd/Met Office

10 worst British winters ever / Gaeafau gwaethaf Prydain (Independent)

History of climate science / Hanes gwyddor newid hinsawdd (Saesneg)


Coast of Wales / Arfordir Cymru (Saesneg - English)


Bwletinau Llên Natur (Cymraeg - Welsh)

Cyfoeth Naturiol Cymru - newid hinsawdd


Natural Resources Wales - climate change


Almanacau Cymreig (Llyfrgell Genedlaethol) / NLW Welsh almanacs

Nantgwyllt (Shelley): (Saesneg - English)

2007 Flooding appraisal England and Wales (pdf)

Geological timescales / Amserau'r ddaear (Wikipedia)

Dyddiaduron William Bulkeley / William Bulkeley Diaries

1607 flood / Llif 1607 (popular / ymdriniaeth ysgafn)

Baledi Cymru arlein

Welsh ballads online

Cân Billy the seal / song - Frank Hennessy (youtube)

Dywediadau, Rhigymau a Choelion



Tro drwy'r tymhorau

Tywydd Mawr - Extreme weather in Wales
01st December 2016 - 0 comments
Mae 'Tywydd Mawr' ar ei ffordd i'r siopau.

Fe fyddaf yn arwyddo'r gyfrol yn y llefyd canlynol:

Rhagfyr
7ed Awen Teifi, Aberteifi am hanner dydd
8ed Ffair Nadolig y Llyfrgell Genedlaethol 5 tan 7 yr hwyr
9ed Siop y Pentan, Caerfyrddin, 11 y bore
10ed Siop Inc, Aberystwyth, 11.30 y bore
10ed Siop y Pethe, Aberystwyth, 1.30 p.m.
17eg Siop Bodlon, Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd 11 y bore

Edrych ymlaen at eich cyfarfod!



'Tywydd Mawr' - Extreme Weather in Wales - with bilingual captions, is ambling its way to the shops.

I'll be signing copies at the following locations

December
7th Awen Teifi, Cardigan, midday
8th National Library of Wales Christmas Fair, from 5 to 7 p.m.
9th Siop y Pentan, Carmarthen, 11 a.m.
10th Siop Inc, Aberystwyth, 11.30 a.m.
10th Siop y Pethe, Aberystwyth, 1.30 p.m.
17th Bodlon, The Old Library, Cardiff, 11 a.m.

I hope to see you!
Tywydd Mawr - Extreme weather in Wales
30th November 2016 - 0 comments
Mae 'Tywydd Mawr' ar ei ffordd i'r siopau.

Fe fyddaf yn arwyddo'r gyfrol yn y llefyd canlynol:

Rhagfyr
7ed Awen Teifi, Aberteifi am hanner dydd
8ed Ffair Nadolig y Llyfrgell Genedlaethol 5 tan 7 yr hwyr
9ed Siop y Pentan, Caerfyrddin, 11 y bore
10ed Siop Inc, Aberystwyth, 11.30 y bore
10ed Siop y Pethe, Aberystwyth, 1.30 p.m.
17eg Siop Bodlon, Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd 11 y bore

Edrych ymlaen at eich cyfarfod!



'Tywydd Mawr' - Extreme Weather in Wales - with bilingual captions, is ambling its way to the shops.

I'll be signing copies at the following locations

December
7th Awen Teifi, Cardigan, midday
8th National Library of Wales Christmas Fair, from 5 to 7 p.m.
9th Siop y Pentan, Carmarthen, 11 a.m.
10th Siop Inc, Aberystwyth, 11.30 a.m.
10th Siop y Pethe, Aberystwyth, 1.30 p.m.
17th Bodlon, The Old Library, Cardiff, 11 a.m.

I hope to see you!
Edrych ymlaen - looking forward
20th November 2016 - 0 comments


[Scroll down for English]
Gair bach, yn dilyn cyfnod o ddistawrwydd - i ddweud fy mod i yma o hyd!

Rwyf wedi cadw'n brysur ers y blogiad diwethaf yn ysgrifennu ac adolygu. Nawr rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y llyfr 'Tywydd Mawr mewn lluniau', a gyhoeddir gan y Lolfa, yn cyrraedd y siopau. Hanes rhywfaint o dywydd gwael Cymru a geir rhwng y cloriau, wedi'i adrodd trwy gyfrwng dros gant a hanner o luniau. Daw'r rheini o nifer o lyfrgelloedd ac archifau, gan unigolion, ffotograffwyr ac artistiaid, ac ambell i un gen i.

Roedd paratoi'r gyfrol yn golygu nad oedd gen i amser i dynnu llawer o luniau newydd yn ystod y flwyddyn, ac yn sicr ddim ers yr Eisteddfod. Eithriad i hynny oedd lluniau ar gyfer cloriau hunangofiannau Gareth Lewis

a Dai Jones Llanilar.


Ers rhyw fis rwyf hefyd wedi bod wrthi'n gweithio'n galed iawn ar brosiect diddorol iawn. Fe fydd hwnnw'n dod i ben cyn y Nadolig, ac fe soniaf fwy yn y flwyddyn newydd, os caf fyw ac iach.

_________

Despite the recent silence, I'm still here!

It's been quite hectic since the Eisteddfod, hence the lack of new photographs - though I have taken a couple of cover pictures recently.

Very shortly 'Tywydd Mawr mewn lluniau' (Extreme weather in Wales - in pictures) will reach the bookshops. The volume, published by y Lolfa, tells some of the history of our wild Welsh weather through the medium of over 150 photographs and pictures - which are presented with bilingual captions. So hopefully those who aren't fluent in the language of heaven, will be able to appreciate the images.

In addition to finishing-off the book I've been, and still am, working on producing pictures for another book project. It's rather too soon to go into any details. I'm sorry to be so woolly about it. I'll update the blog early next year, if all goes well.

Diolch am ddarllen / Thanks for reading

Iestyn
Medi - Hydref 16
17th October 2016 - 0 comments


Does yna fawr o dynnu lluniau wedi bod yn ddiweddar.

Fe fues i'n canolbwyntio ar orffen 'Tywydd Mawr' erbyn diwedd mis Medi.


Fe fydd y llyfr ar y silffoedd cyn y Nadolig - gobeithio!

Rhwng hynny a chynnal nifer o sgyrsiau i gymdeithasau, beirniadu mewn sioeau lleol, a cheisio delio ag ôl-groniad gweinyddol, doedd dim amser, awydd na fawr o bwrpas i grwydro efo camera!

Ond dyma rai lluniau o ddiwedd mis Awst i ganol fis Hydref.


-----

There's not much to say regarding September / October. I worked hard to finish 'Tywydd Mawr' (see above), a book on weather events in Wales, which should be on the shelves by Christmas. Then there were talks to local societies, judging photography at local shows and so forth.

However, I hardly ever leave the house without a camera of some sort - spot the iPhone pictures in this set!

Plymiwr - diver - y Borth


Gŵyl Môr - Aberystwyth - Sea Festival


Sioeau - Llangeitho / Phenrhyn-coch shows












Sioe Rhydypennau


Ongl wahanol ar bentref Bow Street. A 'different' angle on Bow Street


Machlud - yr olygfa tua'r gogledd - sunset looking north


Storm


Swper Cynhaeaf - Harvest Supper at Llandre


Billy'r morlo yng Nghaerdydd - Billy the Seal (Cardiff)


Cwch yn y Bae - yacht in the Bay


Llwybr yr arfordir - Coast Path at Wallog


Machlud dros y dre - sunset over Aberystwyth


Cofeb i David England - memorial tree for the late David England, Llandre


Pêl-droed Cymru 1 - 1 Georgia - World Cup qualifiers at Cardiff


Capel - Rug - chapel


Hen gapel - an old chapel at llangorwen


Llan-non


Pen Dam


Cwmsymlog


Taith tractorau i godi arian - charity tractor run


Y diweddglo arferol - And the usual tailpiece
Machlud - sunset from our house
July-August 16
10th August 2016 - 0 comments
July-August 2016

Here I am on platform One, Borth station. There is only one platform, so I expect that the old sign is a bit of fun. If the train goes right, it's for Aberystwyth. To the left, then Machynlleth and beyond, here I come, heading for Paris.



An age of queues later, the shock of sunshine, and a hat still at home in dreary Ceredigion.

No hat, no shade.


Paris = strikes, and so it was that I had to walk a long hot way to my petite hotel room in Bercy, which was just a few hundred yards from Bercy Village and the restaurants and twee shops.

If I hadn't been so tired I would have visited the BnF, an old haunt of sorts, where unbelievably, in a dimly remembered life, I once presented a multi-media paper to an international conference. Now it's come to this!

BnF


There's a clue to my present visit in the morning paper.



Failing to get a direct return ticket from the UK to Lyon, I opted for a flight to Paris, travelling between the capital and Lyon by train.

A couple of hours out of Gare de Lyon, via beautiful views (and only one small wind farm - so different to Wales) and I arrive in the comparative furnace of Lyon.

Metro, funicular, a steep walk and I arrive at the hastily booked 'last room available in the universe' hotel. Or is it a cathedral? Or perhaps it's a mirage.



A stroll back to the church that overlooks the city to find a cheap sandwich and hopefully a hat. I found both, so didn't have to eat the hat, or rather cap, which has 'Lyon' stitched along the rim. I'm very taken with this new cap.

The panorama as seen from the cathedral.



JPii looks upon us all.



A small crew from Llanfaircaereinion wave the flag, and are inundated with requests for a photo. Everyone wants to be Welsh on this day. Someone tries to explain to a Japanese tourist how to visit the gang's website. Their approach eventually is to repeat the incomprehensible instructions very slowly and quite loudly. 'LLANFAIR-WITH-A-LION-ON-THE-END'. I tried the address: it didn't work.



Down the hill the city centre streets are ribbons of red, as Wales and Portugal supporters sing and dance and drink their dream. A police van pushes forward through a big group of Welsh and Portuguese who are dancing and singing together, totally blocking the road. Blotto to any differences, bound by happiness and released by beer. In the main group of reds, an over exuberant fan, unaware of his own physical frailties, performs a striptease, all the way down to where, from the lighter shade of pale made visible, the sun aint ever shone. An embarrassed young lady remonstrates, and within a second he's sober, hobbling from foot to foot trying to get his legs through his Y-fronts.

"Don't take me home" wherever that might be.





Lyon stadium, complete with, erm, lion.





Round he rolled his baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay... (or something similar).



Wales are now 'A' list as far as the bank of press 'togs are concerned.


Stand and deliver the anthems. Ours seemed very 'out of sync'. A bad omen.


The end. We lost. They were better. Ronaldo was Ronaldo. Happy, sad, and everyone remains to sing. Outside, a hoarse, cyclical one verse rendition of 'Calon lân' is absorbed into the night air.



Squeezed into a tram, surrounded by Welsh fans from London, Dublin and New York and Cardiff, I get into the city centre eventually, only to have missed by a long while, the last funicular. So a very long sweaty climb up to the hotel, crossing from side to side to avoid the very drunk and the very dodgy, but not the corpsed young Frenchman unconscious with his legs in the road. The most dodgy of the dodgy topless young turks comes over, and we wake the corpse up, and they're both away at speed, each propping up the other. No agro, no hassle, just blokes looking out for each other.

At the hotel, I stand still at the desk for as long as it takes to get my key and say thanks for the complements 'You have inspired us. We are so sorry that you lost...' Cold shower. Bed. Two seconds of sleep and it's time for that buffet (i.e. stuff yourself 'till you're on the brink of throwing up) breakfast.

Standing in the queue at check-in for over two hours as a lone Flybe lady millimeter by millimeter, processes our sweaty hoard, makes my big breakfast the best idea of the day. Another hour or more of queuing for scanners and we're suddenly fast tracked through passport control. My feet are grateful.

Airport, design defeats utility.


Days of numbness pass, until eventually it's time to check-in my voucher at Gwesty Cymru. The voucher had run out due to me being unable for well over two months to eat properly. However, now minus a tooth, I was able to enjoy a sumptuous meal. The pudding, a blackcurrant / redcurrant concoction was sublime. If you're visiting Aber, book a table.



Duty calls and a couple of thousand years worth of lives from the local chapels are bussed to y Bala. As we depart, the driver receives a call to say that his mother has passed away. A subdued start to the day, no sing-song, not even a hymn.



Everyone behaved in a relaxed, contented manner on the train trip along the lake. However, the teddies placed on a seat opposite us by a couple of English train buffs looked a little stern. The 'daddy' had a large linen bag which eventually revealed another teddy, to whom he spoke in a daddyish way, and the little teddy was allowed to hang out of the window to enjoy the view. Perhaps the other bears were jealous of this gross favouritism.



Canolfan 'Byd Mary Jones' celebrates the bible society, and tells the tale of Mary Jones, who walked barefoot across the mountains to reach Thomas Charles (a famous preacher) at y Bala, to purchase a bible of her own. This act prompted the formation of what eventually became the Bible Society. The place new and spangley and full of tech, and is definitely worth a visit.



Nearby was the grave of 'Bob Tai'r Felin' a popular folk singer of my parent's generation. He is immortalised as 'Taid' (grandpa) in the film 'Noson Lawen'.



Back at the ranch, a Red Kite has taken to resting on a fence pole to the rear of our house. A few years ago this would have had me erupting in conservational delight, but now it's just rather ordinary and commonplace.



A nice evening at last, and kids from the holiday caravan park at Clarach enjoy a cool drink as their parents watch the sun sink into the golden sea.



Another evening at the same spot, and as the sun settles to bed, a dreamy mist floats around Craig y Fulfran.



Surprisingly, I did manage to do quite a bit of work during and in-between all these little jaunts. One trip on the most glorious of our summer days was to Pembrokeshire, to photograph two locations for my next book. Marian and I set off early to make a day of it...

Cwmyreglwys



Abercastell



Trwyn Strwmbwl



Garn Fawr



Melin Tregwynt





Y Stryd - Abereiddi



Diving at Abereiddi. This is the 'Blue Lagoon, a disused slate quarry right on the coast, which is used as a location for adventure sports and coasteering. A few years ago it was used as a venue for the Red Bull diving challenge.



Kayaks on a silver sea, Abereiddi



Porthgain, time to turn back home after a portion of fish and chips at the award winning quayside cafe. A few years ago this charming place was very Welsh (language), but it now seems very anglisized and in the throes of gentrification. Perhaps I'm wrong.



Next a trip to London - V&A and Proms (Marian). Rushing together down the street I noticed this, and there are no prizes for guessing the tune that re-embedded itself in my ear.



After London, a blast of fresh air at Ynyslas. There were lots of coastguards about, marking unexploded ordnance with blue tape. Not that these dogs were worried.



The downside of having a Red Kite on a pole in the field, is that the local rabbit population shifted to the comparative safety of our lawn.



Another nice evening, though surprisingly cool, and a jaunt around Nant-y-moch to Cwm Ceulan. This beautiful valley, above Tal-y-bont, is not for the feint hearted and definitely not for those who cannot reverse. Be warned.



All of a sudden i's August, and time to visit the National Eisteddfod at Abergavenny.
The volume 'Llangrannog a fi' Steff Jenkins had arrived in the post, and I wondered how the photo I took for the cover would work in the midst of hundreds of other books, in drawing attention and sales. (It is, I'm pleased to, say nearly topping the current bestseller list).



On the way down, we stopped at Trefeca to see the Hywel Harris exhibition, and had a lovely and informative chat with Richard, one of the custodians.



Nearby was Llangorse Lake, which has an ancient man-made island. And ducks, a great many ducks.





Our accommodation for the duration of the Eisteddfod - a lovely apartment right by the falls at Llangynidr.



We ventured via shuttle bus to the Maes, in good time to sign copies of 'Ceredigion: at my feet' at the Welsh Books Council stand. Thanks to all who purchased copies - I really hope you enjoy the volume.



I was there too to support the launch of 'The Archaeology of Upland Gwent' by Frank Olding, with excellent photographs by Toby Driver.





Who could this be, fiddling with his phone - a message from Jeremy perhaps?!


I venture to ask Eurig Salisbury, winner of the Literature Medal for his volume 'Cai' for a picture.



The next day, around and around I go, seeing what's to be seen on the Maes, hoping for a photographic muse...

Archdruid


Robin Huw Bowen


Y Lle Celf (Art pavilion)




Mari Thomas reflecting


Ruth Jên


Debbie Edwards - crown maker


A hat by Alison Todd




Lady Llanofer


Towards a gig by Huw Chiswell




Fans of Band Pres Llareggub


Band Pres Llareggub


Huw Chiswell




Saturday morning and time to depart our lovely riverside digs, and embark on a single track journey over the hills to Hay on Wye, and then home.

The Usk river at Crughywel / Crickhowell


The famous bridge




Partrishow church













The crooked church at Cwmyoy






Llanddewi (Nant Hodni) / Llanthony

The Priory


Llanthony show


An aptly named local ice-cream van


Capel y Ffin church






Baptist chapel, Capel y Ffin




We couldn't enter the chapel, as it was firmly locked, however I took this (somewhat poignant) photograph of the fresh cut flowers inside a window, pressing against the flowered panes.



The Gospel Pass from Capel y Ffin - revealing one of the best views in Wales. It's said that you can see nine counties from the highest point.



Wye Valley



A quick coffee and ice cream at Hay, and the dark clouds roll in. Back to a rather cold and dull Ceredigion. 'Don't take me home, please don't take me home...'

Thanks for reading this far, and as a reward, another beautiful Clarach sunset to close