Mis Medi

06th October 2014
For an English version, click here]
Cafwyd y mis Medi sychaf ers cyn cof, a oedd yn newyddion ardderchog i mi, gan bod y cyfnod tynnu lluniau heb wlychu'n wlyb domen wedi'i ymestyn rhywfaint.

Fe ddaeth lliwiau'r hydref i'r coed a'r gwrychoedd yn gyflym iawn, serch y tywydd braf, ac roedd gwledd o fwyar duon ar gael drwy gydol y mis.

Dyma'r amser traddodiadol i bobl cefn gwlad ddod at'i gilydd i ddiolch am lawnder y cynhaeaf. Yn wir i chi, fe gefais innau gynhaeaf da o bob math o fwydydd diddorol, nid o'r caeau agos mae'n wir, ond o'r archfarchnadoedd lleol, a lle oedd hynny'n bosib, o siopau teuluol y dref, ac o'r farchand ffermwyr. Y rheswm dros y cynhaeaf hwn oedd fy mod yn tynnu lluniau ar gyfer llyfr coginio a fydd allan, gobeithio, erbyn y Nadolig.

Os ydych yn coelio yn y pethau hyn, dyma gyfnod arwydd 'Virgo' hefyd, a bum yn tynnu lluniau gweithiau celf a chrefft i gyfeillion o'r pentref.

Dyma esiamplau o waith cywrain y diweddar Mary Hughes, gan gynnwys un panel o'i champwaith brodwaith o holl symbolau'r zodiac.A chath ddu, o'r cyfnod pan oedd hi'n astudio mewn coleg celf, ym mlynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.Un o fanteision yr hydref yw nad oes raid codi'n ofnadwy o gynnar i ddal y wawr, nac ychwaith aros i fyny'n rhy hwyr i ddal y machlud, ac wrth gwrs, fe ddaw cyfle i weld y 'supermoon' - neu i ni - y lleuad fedi.

Dyma lun sydd wedi gafael, a dyrnaid o brintiau eisoes wedi'u gwerthu! Cysylltwch os hoffech brint - mae fy mhrisiau yn rhesymol, ac fe wna anrheg Nadolig gwych a gwahanol :-)

Machlud dros Fae Ceredigion, o Glarach.


Mae'r printiau sydd wedi mynd i gartrefi newydd wedi'u creu ar argraffydd newydd sydd gen i, sef Canon Pixma Pro1. Printiwyd ar papur ffibr almeinig (drud!!), a wir i chi, mae'r canlyniadau wedi fy mhlesio i a sawl un arall, yn fawr iawn.


Cafwyd diwrnod bendigedig i gau pen y mwdwl ar brosiect i awdur arall, ac o fod yn amyneddgar wrth aros i'r haul ymddangos rhwng y cymylau, cafwyd lluniau go lew o Abaty Cwmhir yn Sir Drefaldwyn, oedd ar un adeg y mwyaf, a siwr o fod y mwyaf diarffordd o'r abatai Sistersiaidd yng Nghymru.Wrth fynd i dynnu llun awdures ar gyfer clawr llyfr newydd ganddi, fe losgais gwerth wythnos o 'tread' oddi-ar fy nheiars pan welais hwn ar ymyl y ffordd. Rhywbeth ddigon diniwed yn y bôn, sef rhan o gystadleuaeth bwgan brain, ond eto roedd rhywbeth mor drawiadol ac anghynnes am y bwgan hwn, reit ar fin y ffordd!Nid bwganod brain oedd ger yr A487 ar Rhiw Penglais a hefyd Ffordd Llanbadarn, yn Aberystwyth, ond rhai o fy hen gyfeillion o'r Llyfrgell Genedlaethol yn picedu'r sefydliad i geisio cael gwell cyflog. Fe wnes i ohirio diwrnod o waith er mwyn tynnu lluniau'r streic a'r orymdaith i lawr i'r dre.Roedd y streic gyntaf hon yn erbyn y Llyfrgell Genedlaethol, gan yr holl undebau sydd yno, yn achlysur oedd angen ei gofnodi ar gyfer cadw hanes y sefydliad.

Oherwydd fy mod ar dân eisiau gorffen tynnu lluniau ar gyfer cyfrol sydd gen i ar y gweill, yn lle mynd am ein gwyliau i'r Eidal, fe aeth Marian a finnau i lawr i waelod y sir, a thros y ffin i Gastellnewydd Emlyn am dridiau! Dyma wyliau gyrrwr bws, fel petai, ac fe welson lot o ryfeddodau wrth yrru o gwmpas ffyrdd y wlad ar ein pererindod.

Rhy hwyr i ni - rhy hwyr o lawer!Yn anffodus roedd dau o'r llefydd oedd ar ein 'itinerary' wedi cau yn ddi-rybudd ar y adeg aethon ni yno i ymweld.

Ond roedd digon i wneud ac i'w weld - mae Ceredigion yn frith o atyniadau a chilfachau difyr.

Dyma i chi Melin y Graig - Rock Mill, ger Capel Dewi, y felin wlan olaf yng Nghymru sy'n gweithio gyda rhod dŵr.A chanolfan gwiltiau hanesyddol Jên Jones ger Llanybydder. Mae ganddi hi ganolfan ac orielau arddangos yn Llanbed hefyd, sydd efallai yn fwy hygyrch i rai.

Welson ni neb mewn cwrwgl ar yr afon ger Cenarth. A dweud y gwir, rwyf wedi bod yno sawl gwaith, ond heb eto weld cwch ar yr afon. Ond mae'r hen felin, sydd wir angen dipyn go lew o waith adnewyddu... yn edrych yn reit hardd.


Erbyn cyrraedd Aberteifi, fe welson ni'r creadur hwn, hen gath goch fawr, yn cysgu llwynog ar gadair mewn stryd gefn.


Nid gysgu oedd y gochan hon, rhai dyddiau'n ddiweddarach, wrth i ni fynd am dro heibio Nant-y-moch, ar odre Pumlumon.Roeddwn wedi addo i mi fy hun y byddwn yn cerdded rai o lwybrau'r Hafod Uchtryd, hen ystad sydd rhwng Cwmystwyth a Phont-rhyd-y-groes, yn arbennig felly i weld y rhaeadr 'tanddaearol'.

Bwa hanesyddol Cwmystwyth wedi'r gwaith adfer diweddar iawn.Fe gymerodd Marian brynhawn ychwanegol o wyliau, a chawsom amser hyfryd mewn gwres llethol (a hithau'n fis Medi!) yn mynd ar goll, wedyn yn ffendio'n ffordd a dringo ar hyd llwybr reit anodd uwchben yr afon, nes cyrraedd hwn...Fel y gallwch ddychmygu, gyda'r holl drampio a dreifio rwyf yn ei wneud er mwyn casglu lluniau ar gyfer amryw gyfrolau, mae angen ychydig o 'TLC' ar y car o dro i dro. Er mor ffyddlon yw'r hen FiDyb, roedd angen gwaith arno, ac roedd arnaf chwant newid. Wrth ddychwelyd o brofi car arall, fe sylwais ar y creadur hwn o flaen gweithdy Ceir Cawdor. Yn anffodus i'r garej, yr unig beth aethum adre efo mi oedd y gwyfyn bach melyn (Ennomos fuscantaria), oherwydd fe benderfynais gadw'r hen gar ffyddlon am dymor arall!Er y tywydd bendigedig, ni fentrais i Aberystwyth i gael llun o'r machludoedd hyfryd, ond fe gefais y shot syml, ffwrdd-â-hi yma o bysgotwr cimychiaid yn dychwelyd adref. - llun sydd wedi cael dipyn bach o sylw ar y gwefannau cymdeithasol.Ond rhaid dweud ffarwel gyda machlud, onid oes?!

Wele dau lun o'r un machlud, o fewn munudau i'w gilydd, a dynnwyd o draeth Clarach.A'r un gorau (a dynnwyd cyn y llall) - yr arfordir i lawr i waelod y sir ac i Sir Benfro.Diolch am ddarllen

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.