Eisteddfod 2017

16th August 2017

[Llun ffôn yn edrych trwy dwll y milenia]

Cafwyd wythnos ddiddorol yn Sir Fôn, bro fy mebyd fel petai,yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bodedern oedd lleoliad y Maes, ac fe fuon ni'n aros yn agos, mewn bwthyn ardderchog ger Llanfachraeth. Roedd y sustem unffordd o ran mynediad at yr Eisteddfod ar ddechrau'r ŵyl yn golygu bod rhaid teithio braidd yn bell i gyrraedd, ond felly mae, ac roedd y mannau parcio yn reit agos at y maes ar ôl cyrraedd, chwarae teg.

Wedi dilyw dydd Sul, daeth newid byd, a bu raid gyrru yr holl ffordd i faes awyr Mona er mwyn parcio, ac wedyn dal bws yr holl ffordd yn ôl. Fe gymerodd hi tua dwy awr a hanner i gyrraedd y maes ar y dydd Llun, a rhyw awr a thri chwarter i ddychwelyd! Fe wellodd pethau o ddydd Mawrth ymlaen, ond roedd treulio lleiafswm o ddwy awr a hanner y dydd yn teithio i faes oedd o fewn 4 milltir yn llethol. Er bod gen i docyn wythnos, doedd dim chwant arna i i wynebu her y bysiau bob dydd.


[Ciwio am fws, gyda diolch bod y glaw wedi cilio]

Er bod effaith y glaw wedi rhoi'r farwol i'r trefniadau parcio gwreiddiol, doedd y maes ei hun ddim mor wael. Fe welais lawer gwaeth. Ond roedd braidd yn 'hopeless' os nad peryg i rai oedd yn cael thrafferth cerdded, ac fe fyddwn yn tybio bron yn amhosib ar gyfer rhywun mewn cadair olwyn.


[Dydd Llun llidiog]Ond hei, mae'r awyr yn las!

Oherwydd y tywydd anwadal, fe dreuliais mwy o amser nag arfer mewn pebyll yn gwrando ar ddarlithoedd, ac fe fues i hyd yn oed yn eistedd am oriau yn y pafiliwn, yn gwrando ar y cystadlu!

Roedd y camera 'gorau' gen i yn y tŷ, ond fe benderfynais nad oeddwn am ei gario yn feunyddiol o gwmpas y Maes (tydi'r camera, fel finnau, ddim yn hoffi tamprwydd!). Ar ôl rhyw ychydig, fe ddaeth hi'n her i geisio cael lluniau gyda chamera bach 'poced' a ffôn yn unig. Oherwydd natur y camera bach, roedd hi'n gwbl amhosib cael y math o luniau roeddwn yn arfer eu tynnu, felly roeddwn i'n diawlio am sbel, nes i mi arfer efo'r cyfyngderau a chanolbwyntio ar weithio gyda rinweddau'r ddyfais, yn hytrach na brwydro yn eu herbyn.

Mae detholiad o'r lluniau i'w gweld yma.


[Nid Cilt, diolch i'r drefn]

Uchafbwynt yr wythnos oedd yr unig ddiwrnod wirioneddol braf, sef y dydd Iau, pryd yr aeth fy mrawd a finnau am dro hyfryd iawn ar hyd llwybr yr arfordir rhwng Llanbadrig a Phorth Wen. Os ydych chi'n cael eich hysbrydoli i ddilyn yr un llwybr, sylwer bod darnau serth iawn ar ei hyd!


[Gwaith clai porslen, Lanlleiana]

Wythnos ddigon dymunol felly ar y cyfan, er y rhwystredigaethau a'r holl oriau mewn ceir a bysiau.

Rwy'n edrych ymlaen nawr at y flwyddyn nesaf, pan fydd yr Eisteddfod yng Nghaerdydd - profiad pur wahanol fe dybiaf.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.